ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกร็ดความรู้
dot
bulletการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
bulletเตรียมพร้อมก่อนสอบ
bulletเตรียมร่างกายก่อนสอบพลศึกษา
bulletสิทธิประโยชน์ของนักเรียนเตรียมทหาร
bulletคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเตรียมทหาร
bulletการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletทุนการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ
dot
มาตรฐานอินเทลคาเด็ท
dot
bulletระบบเกียรติศักดิ์
bulletความคุ้มค่าของนักเรียนและผู้ปกครอง
bulletระบบคุณธรรม จริยธรรม
dot
คอร์สเรียน
dot
bulletหลักสูตร เตรียมความพร้อม สอบนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2558
bulletหลักสูตร กวดเข้มข้นปิดเทอม ตุลาคม 2557
bulletคอร์ส เปิดเทอม 1 ( 14 มิ.ย. - 13 ก.ย.57)
dot
Link
dot
bulletโรงเรียนเตรียมทหาร
bulletโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
bulletโรงเรียนนายเรือ
bulletโรงเรียนนายเรืออากาศ
bulletโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
bulletคอร์ส รับรอง


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเตรียมทหาร

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (๑๕ ข้อ)

๑. สอบผ่านทุกรายวิชา ตามที่กำหนดในแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒. อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร การนับอายุ ให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๓. มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิด ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แล้วมารดาจะไม่ใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
๔. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหาร–ตำรวจ ไม่มีโรคที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองบัญชาการทหารสูงสุดกำหนดไว้
๕. ขนาดของร่างกาย ต้องมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ ตามตารางที่กำหนดไว้ในระเบียบการทั่วไป โดยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
๖. เป็นชายโสด
๗. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในระบอบการปกครอง แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๘. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
๙. ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
๑๐. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานีศึกษา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนทหาร   โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก ทั้งนี้เนื่องจากความผิด
๑๑. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพย์ติด หรือสารเคมีเสพย์ติดให้โทษ ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
๑๒. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกผันกับส่วนราชการใดๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
๑๓. บิดามารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรมและมีหลักฐานเชื่อถือได้
๑๔. เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
๑๕. มีผู้ปกครองและผู้รับรองซึ่งสามารถรับรองข้อความ และพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

หมายเหตุ
คุณลักษณะและลักษณะดังกล่าวในข้อ ๑. – ๑๕. หากปรากฎว่า เป็นความเท็จขึ้น ภายหลังรับเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว จะต้องพันจากฐานะนักเรียนเตรียมทหารทันที


--------------------------------------------------------------------------------

ผู้ไม่มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
๑  ไม่มีคุณสมบัติ  และลักษณะครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน  ข้อ  ๒
๒  ผู้ที่เคยทุจริตในการสมัครหรือในการสอบคัดเลือกมาแล้ว
๓  ผู้ที่ออกจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหารเพราะความประพฤติบกพร่องหรือลาออก
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Intelcadet
ที่อยู่ :  เลขที่ 100/8-9 หมู่ 8 ถ.เพชรเกษม ตำบล :  อ้อมใหญ่ อำเภอ : สามพราน
จังหวัด : นครปฐม     รหัสไปรษณีย์ : 73160
เบอร์โทร :  02-8114145     มือถือ :  081-551-6688
อีเมล : kim_eei@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.intelcadet.com

 

สถาบันกวดวิชาเข้านายร้อยตำรวจหญิง และเตรียมทหารที่มีระบบการจัดการที่ดีที่สุด